Номин констракшн - Time Square Хотхон
Нэгдсэн төлөвлөлт
Багцын сонголт


Timesquare хотхон 506-р байр А-айл

Багц 1

Жижиг өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө 

Багц 2

Жижиг өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө


 

Багц 3 

Жижиг өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө 

Багц 4 

Жижиг өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө 

Timesquare хотхон 511-р байр C-айл

Багц 1

Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө

 

Багц 2


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө
 

Багц 3 


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө

 

Багц 4 


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө

 

Timesquare хотхон 511-р байр B-айл

Багц 1


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө
 

Багц 2


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө 

Багц 3 


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө
 

Багц 4 


Ажлын өрөө

Зочны өрөө

Хүүхдийн өрөө


 


              Мастер унтлагын өрөө